Các biến PHP $ và $$

0
8

Sự khác biệt giữa $ var và $$ var trong PHP

PHP $$ var sử dụng giá trị của biến có tên là giá trị của $ var . Nó có nghĩa là $$ var được gọi là biến tham chiếu trong khi $ var là biến bình thường. Nó cho phép bạn có một “biến của biến” – chương trình có thể tạo tên biến giống như cách nó có thể tạo bất kỳ chuỗi nào khác.

1. Ví dụ – PHP $ và PHP $$

Trong ví dụ trên, $ name chỉ là một biến có chuỗi giá trị = “Rajeev”. $$ name là biến tham chiếu.

$$ name sử dụng giá trị của biến có tên là giá trị của $ name.

echo $ name in giá trị: Rajeev echo $$ name in giá trị: Sanjeev \ value của biến ($ name) này hoạt động như một tham chiếu của biến thứ hai ($$ name).

echo $ rajeev in ra giá trị: Sanjeev \ Ở đây $ Rajeev cũng hoạt động như một biến tham chiếu.

 Ví dụ – 2 

Trong ví dụ trên

Đầu tiên, bạn gán giá trị của một biến, ($ x) làm tên của một biến khác.

Khi bạn đặt $ x thành một giá trị, nó sẽ thay thế tên biến đó bằng giá trị của biến mà bạn cung cấp.

biến $ x giữ giá trị = 100.

$$ x (biến tham chiếu) hold value = 200. bây giờ chúng ta muốn in giá trị.

echo $ x cho đầu ra: 100

echo $$ x cho đầu ra: 200.

echo $ 100 cho giá trị. 200. bởi vì nó cũng hoạt động như một biến tham chiếu cho value = 200.


 Ví dụ 3.

 Ví dụ 4

Trong ví dụ trên

biến $ name hold value = “ravi”

biến $ {$ name} hold value = “Ranjan” // nó cũng khai báo như $ {Ravi}.

biến $ {$ {$ name}} hold value = “Rexx” // nó hoạt động như một tham chiếu “biến của biến của biến”.

echo $ name hiển thị đầu ra: ravi

echo $ {$ name} hiển thị đầu ra: Ranjan.

echo $ {$ {$ name}} hiển thị đầu ra: Rexx

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây