Cài đặt MySQL

0
67

Tải xuống MySQL Installer

Nếu bạn muốn cài đặt MySQL trên môi trường Windows, sử dụng trình cài đặt MySQL là cách dễ dàng nhất. Trình cài đặt MySQL cung cấp cho bạn một trình hướng dẫn dễ sử dụng giúp bạn cài đặt MySQL với các thành phần sau:

  • MySQL Server
  • All Available Connectors
  • MySQL Workbench with Sample Data Models
  • MySQL Notifier
  • Tools for Excel and Microsoft Visual Studio
  • MySQL Sample Databases
  • MySQL Documentation

Để tải xuống trình cài đặt MySQL, hãy truy cập liên kết sau http://dev.mysql.com/downloads/installer/.

Có hai tệp trình cài đặt:

  • Nếu bạn đang kết nối internet trong khi cài đặt MySQL, bạn có thể chọn phiên bản cài đặt trực tuyến mysql-installer-web-community- <version> .exe.
  • Trong trường hợp bạn muốn cài đặt MySQL ngoại tuyến, bạn có thể tải xuống tệp mysql-installer-community- <version> .exe.

Cài đặt MySQL thông qua MySQL Installer

Để cài đặt MySQL bằng trình cài đặt MySQL, hãy nhấp đúp vào tệp trình cài đặt MySQL và làm theo các bước bên dưới:

Cài đặt MySQL Bước 1: Windows cấu hình MySQL Installer

Cài đặt MySQL Bước 2 – Màn hình chào mừng: Màn hình chào mừng cung cấp một số tùy chọn. Chọn tùy chọn đầu tiên: Cài đặt Sản phẩm MySQL

Cài đặt MySQL Bước 3 – Tải xuống các sản phẩm MySQL mới nhất: Trình cài đặt MySQL kiểm tra và tải xuống các sản phẩm MySQL mới nhất bao gồm máy chủ MySQL, MySQL Workbench, v.v.

Cài đặt MySQL Bước 4: Nhấp vào nút Tiếp theo để tiếp tục

Cài đặt MySQL Bước 5 – Chọn kiểu thiết lập: có một số kiểu thiết lập. Chọn tùy chọn Đầy đủ để cài đặt tất cả các sản phẩm và tính năng MySQL.

Cài đặt MySQL Bước 6 – Kiểm tra Yêu cầu

Cài đặt MySQL Bước 7 – Tiến trình cài đặt: MySQL Installer tải xuống tất cả các sản phẩm đã chọn. Sẽ mất một lúc, tùy thuộc vào sản phẩm bạn đã chọn và tốc độ kết nối internet của bạn.

Cài đặt MySQL Bước 7 – Tiến trình cài đặt: đang tải Sản phẩm xuống.

Install MySQL Step 7 – Installation Progress: Complete Downloading. Click the Next button to continue…

Cài đặt MySQL Bước 8 – Tổng quan về cấu hình. Nhấp vào nút Tiếp theo để định cấu hình Máy chủ cơ sở dữ liệu MySQL

Cài đặt MySQL Bước 8.1 – Cấu hình máy chủ MySQL: chọn Loại cấu hình và cổng MySQL (3006 theo mặc định) và nhấp vào nút Tiếp theo để tiếp tục.

Cài đặt MySQL Bước 8.1 – Cấu hình máy chủ MySQL: chọn mật khẩu cho tài khoản gốc. Vui lòng lưu ý tải xuống mật khẩu và giữ nó an toàn nếu bạn đang cài đặt máy chủ cơ sở dữ liệu MySQL trên máy chủ sản xuất. Nếu bạn muốn thêm một người dùng MySQL, bạn có thể thực hiện ở bước này.

Cài đặt MySQL Bước 8.1 – Cấu hình máy chủ MySQL: chọn chi tiết dịch vụ Windows bao gồm Tên dịch vụ Windows và loại tài khoản, sau đó nhấp vào nút Tiếp theo để tiếp tục.

Cài đặt MySQL Bước 8.1 – Cấu hình máy chủ MySQL – Đang tiến hành: Trình cài đặt MySQL đang cấu hình máy chủ cơ sở dữ liệu MySQL. Chờ cho đến khi nó được thực hiện và nhấp vào nút Next để tiếp tục.

Cài đặt MySQL Bước 8.1 – Cấu hình máy chủ MySQL – Xong. Nhấp vào nút Next để tiếp tục.

Cài đặt MySQL Bước 8.2 – Tổng quan về cấu hình: MySQL Installer cài đặt cơ sở dữ liệu mẫu và mô hình mẫu.

Cài đặt MySQL Bước 9 – Cài đặt hoàn tất: cài đặt hoàn tất. Nhấp vào nút Kết thúc để đóng trình hướng dẫn cài đặt và khởi chạy MySQL Workbench.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây