CSS Styling Images

0
85
 • Các cách chỉnh hình ảnh.

Thuộc tính border-radius.

 • Sử dụng thuộc tính border-radius để tạo border tròn cho hình ảnh.

Ví dụ:

img {
 border-radius: 50%;
}
<img src="paris.jpg" alt="Paris" width="300" height="300">

Thumbnail Images.

 • Sử dụng thuộc tính border.

Ví dụ:

img {
 border: 1px solid #ddd;
 border-radius: 4px;
 padding: 5px;
 width: 150px;
}
<img src="paris.jpg" alt="Paris" style="width:150px">

Responsive Images.

 • Hình ảnh sẽ tự động điều chỉnh để phù hợp với kích thước của màn hình.

Cú pháp:

img {
 max-width: 100%;
 height: auto;
}
<img src="img_5terre_wide.jpg" alt="Cinque Terre" width="1000" height="300">

Căn giữa hình ảnh.

Cú pháp:

img {
 display: block;
 margin-left: auto;
 margin-right: auto;
}
<img src="paris.jpg" alt="Paris" style="width:50%">

Polaroid Images / Cards.

Ví dụ:

<div class="polaroid">
 <img src="img_5terre.jpg" alt="5 Terre" style="width:100%">
 <div class="container">
 <p>Cinque Terre</p>
 </div>
</div>

<div class="polaroid">
 <img src="lights600x400.jpg" alt="Norther Lights" style="width:100%">
 <div class="container">
 <p>Northern Lights</p>
 </div>
</div>

Hình ảnh trong suốt.

 • Thuộc tính opacity có thể lấy giá trị từ 0.0 đến 1. Giá trị càng thấp, độ trong suốt càng cao.

Ví dụ:

Cú pháp:

img{
 opacity: 0.5 ;
}

Image Text.

 • Ví dụ vị trí trên cùng bên trái (Top-Left)
.topleft {
 position: absolute;
 top: 8px;
 left: 16px;
 font-size: 18px;
 color:red;
}

Image Filters.

 • Thuộc tính filter thêm hiệu ứng hình ảnh (như mờ và bão hòa) vào một phần tử.
 • Lưu ý: Thuộc tính bộ lọc không được hỗ trợ trong Internet Explorer hoặc Edge 12.

Ví dụ:

.blur {filter: blur(4px);}
.brightness {filter: brightness(250%);}
.contrast {filter: contrast(180%);}
.grayscale {filter: grayscale(100%);}
.huerotate {filter: hue-rotate(180deg);}
.invert {filter: invert(100%);}
.opacity {filter: opacity(50%);}
.saturate {filter: saturate(7);}
.sepia {filter: sepia(100%);}

Image Hover Overlay.

 • Ví dụ làm mờ văn bản

Code:

.overlay {
 position: absolute;
 top: 0;
 bottom: 0;
 left: 0;
 right: 0;
 height: 100%;
 width: 100%;
 opacity: 0;
 transition: .5s ease;
 background-color: #008CBA;
}

.container:hover .overlay {
 opacity: 1;
}

Flip an Image.

Cú pháp:

img:hover {
 transform: scaleX(-1);
}

Phương thức hình ảnh (Nâng cao).

 • Đây là một ví dụ để chứng minh cách CSS và JavaScript có thể hoạt động cùng nhau.
 • Đầu tiên, sử dụng CSS để tạo một cửa sổ phương thức (hộp thoại) và ẩn nó theo mặc định.
 • Sau đó, sử dụng JavaScript để hiển thị cửa sổ phương thức và hiển thị hình ảnh bên trong phương thức, khi người dùng nhấp vào hình ảnh.

Cú pháp:

<script>
// Tạo modal
var modal = document.getElementById('myModal');

// Lấy hình ảnh và chèn vào bên trong
var img = document.getElementById('myImg');
var modalImg = document.getElementById("img01");
var captionText = document.getElementById("caption");
img.onclick = function(){
 modal.style.display = "block";
 modalImg.src = this.src;
 captionText.innerHTML = this.alt;
}

// Tạo thẻ span để đóng modal
var span = document.getElementsByClassName("close")[0];

// When the user clicks on <span> (x), close the modal
span.onclick = function() { 
 modal.style.display = "none";
}
</script>


BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây