Frontend

Frontend

Bài viết mới

Trích dẫn

Thẻ <blockquote> Xác định những văn bản được trích dẫn từ nguồn khác.Văn bản sẽ được tự lùi đầu...

Bảng Table

Thẻ <table> thiết lập bảng trong html.Mỗi dòng được thiết lập với một thẻ <tr>. Dòng đầu của bảng (table header) thiết...

HTML Ví dụ cơ bản

Cấu trúc cơ bản Cấu trúc cơ bản của trang HTML có dạng như sau, thường gồm 3 phần:

HTML Drag and Drop API

Trong HTML, bất kỳ phần tử nào cũng có thể được Drop và Drag. Kéo...

Link trong HTML

Link Thẻ <a> Chuyển hướng người dùng theo một đường dẫn khác.Đường dẫn khai báo...