In hình ngôi sao bằng PHP

0
33

Mẫu in trong PHP

Trong hướng dẫn sau đây, bạn sẽ tìm hiểu về quy trình in mẫu sao trong PHP . Đây là những câu hỏi thường được hỏi trong các cuộc phỏng vấn và nên học. Những câu hỏi này thường được giải quyết bởi những người có hiểu biết sâu sắc về các vòng lặp lồng nhau.

Khái niệm này về chương trình mẫu sao trong PHP cũng có thể được sử dụng để giải quyết các vấn đề khác nhau trong C / C ++ / Java và bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào khác, sự khác biệt về cú pháp của các mã.

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn về chương trình sao in trong PHP và tất cả các phương pháp khác nhau và các mẫu khác nhau liên quan đến chủ đề này.

Dưới đây là hơn 10 mẫu bắt đầu sẽ được đề cập trong hướng dẫn này:

Mẫu 1

<? php	
cho ($ i = 1; $ i <= 5; $ i ++)	
{	 
cho ($ j = 1; $ j <= $ i; $ j ++)	 
{	 	
echo $ j. "";	 
}	 	
echo "<br/>";  	
} 
?>

Mẫu 2

<? php	
cho ($ i = 1; $ i <= 5; $ i ++)	
{	 
cho ($ j = 1; $ j <= $ i; $ j ++)	 
{	 	
echo $ i. "";	 
}	 	
echo "<br/>";  	
} 
?>

Mẫu 3

<? php	
cho ($ i = 1; $ i <= 5; $ i ++)	
{	 
cho ($ j = 1; $ j <= $ i; $ j ++)	 
{	 	
echo "*";	 
}	 	
echo "<br/>";  	
} 
?>

Mẫu 4

<? php	
cho ($ i = 1; $ i <= 5; $ i ++) 	    
{ 	 
cho ($ k = 5; $ k> $ i; $ k--)	 
{	 
// in ra một khoảng trắng html;
tiếng vang "";	 
}	
cho ($ j = 1; $ j <= $ i; $ j ++)	 
{	 	
echo "*";	 
}	 	
echo "<br/>";	
} 
?>

Mẫu 5

<? php 
cho ($ i = 0; $ i <= 5; $ i ++)
{ 
cho ($ j = 5- $ i; $ j> = 1; $ j--)
{ 
echo "*"; 
} 
echo "<br>"; 
} 
?> 

Mẫu 6

<? php 
cho ($ i = 0; $ i <= 5; $ i ++)
{ 
cho ($ k = 5; $ k> = $ i; $ k--)
{ 
tiếng vang ""; 
} 
cho ($ j = 1; $ j <= $ i; $ j ++)
{ 
echo "*"; 
} 
echo "<br>"; 
} 
cho ($ i = 4; $ i> = 1; $ i--)
{ 
cho ($ k = 5; $ k> = $ i; $ k--)
{ 
tiếng vang ""; 
} 
cho ($ j = 1; $ j <= $ i; $ j ++)
{ 
echo "*"; 
} 
echo "<br>"; 
} 
?> 

Mẫu 7

<? php 
cho ($ i = 1; $ i <= 5; $ i ++)
{  
cho ($ j = 1; $ j <= $ i; $ j ++)
{  
echo '*';  
} 
echo '<br>';  
} 
cho ($ i = 5; $ i> = 1; $ i--)
{  
cho ($ j = 1; $ j <= $ i; $ j ++)
{ 
echo '*';  
}  
echo '<br>';  
}  
?> 

Mẫu 8

<? php 
cho ($ i = 5; $ i> = 1; $ i--) 
{ 
nếu ($ i% 2! = 0) 
{ 
cho ($ j = 5; $ j> = $ i; $ j--) 
{ 
echo "*"; 
} 
echo "<br>"; 
} 
} 
cho ($ i = 2; $ i <= 5; $ i ++) 
{ 
 nếu ($ i% 2! = 0) 
{ 
 cho ($ j = 5; $ j> = $ i; $ j--) 
{ 
echo "*"; 
} 
echo "<br>"; 
} 
} 
?> 

Mẫu 9

<? php
cho ($ row = 1; $ row <= 3; $ row ++)
	{
	cho ($ column = 1; $ column <= 3; $ column ++)
	{
	echo $ row * $ column. "";
	}
	echo "<br>";

}
?>

Mẫu 10

<? php
$ x = 1;
cho ($ i = 1; $ i <= 3; $ i ++)
{
	cho ($ j = 1; $ j <= 3; $ j ++)
	{
	echo $ x ++;	
	}		
	echo "<br>";
}
?>

Mẫu 11

<? php
$ j = 1;
	 $ x = 0;
	cho ($ i = 1; $ i <= 3; $ i ++) 
	{
		trong khi ($ x <3) 
		{
			echo $ j ++;
			$ x ++;
		}
		$ x = 0;
		echo "<br>";
	}
?>

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây