Laravel – Authentication (Xác thực)

0
59

Authentication là quá trình xác định thông tin đăng nhập của người dùng. Trong các ứng dụng web, xác thực được quản lý bởi các phiên lấy các tham số đầu vào như email hoặc tên người dùng và mật khẩu để nhận dạng người dùng. Nếu các thông số này khớp, người dùng được cho là đã được xác thực.

Command

php artisan make:auth
Authentication

Controller

Controller được sử dụng cho quá trình xác thực là HomeController.

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Http\Requests;
use Illuminate\Http\Request;

class HomeController extends Controller{
  /**
   * Create a new controller instance.
   *
   * @return void
  */
  
  public function __construct() {
   $this->middleware('auth');
  }
  
  /**
   * Show the application dashboard.
   *
   * @return \Illuminate\Http\Response
  */
  
  public function index() {
   return view('home');
  }
}

Kết quả là, ứng dụng giàn giáo được tạo sẽ tạo ra trang đăng nhập và trang đăng ký để thực hiện xác thực. Chúng như hình dưới đây –

Login

Login Page

Register

Register

Xác thực người dùng theo cách thủ công

Laravel sử dụng giao diện Auth giúp xác thực người dùng theo cách thủ công. Nó bao gồm phương pháp thử để xác minh email và mật khẩu của họ.

Hãy xem xét các dòng mã sau cho LoginController bao gồm tất cả các chức năng để xác thực –

<?php

// Authentication mechanism
namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Support\Facades\Auth;

class LoginController extends Controller{
  /**
   * Handling authentication request
   *
   * @return Response
  */
  
  public function authenticate() {
   if (Auth::attempt(['email' => $email, 'password' => $password])) {
   
     // Authentication passed...
     return redirect()->intended('dashboard');
   }
  }
}

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây