Laravel – Hashing

0
52

Hashing là quá trình biến đổi một chuỗi ký tự thành một giá trị cố định ngắn hơn hoặc một khóa đại diện cho chuỗi ban đầu. Laravel sử dụng facade Hash cung cấp một cách an toàn để lưu trữ mật khẩu theo cách hash.

Cách sử dụng cơ bản

Ảnh chụp màn hình sau đây cho thấy cách tạo một bộ điều khiển có tên passwordController được sử dụng để lưu trữ và cập nhật mật khẩu –

Password

Các dòng mã sau giải thích chức năng và cách sử dụng passwordController

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Hash;
use App\Http\Controllers\Controller

class passwordController extends Controller{
  /**
   * Updating the password for the user.
   *
   * @param Request $request
   * @return Response
  */
  
  public function update(Request $request) {
   // Validate the new password length...
   $request->user()->fill([
     'password' => Hash::make($request->newPassword) // Hashing passwords
   ])->save();
  }
}

Mật khẩu đã hash được lưu trữ bằng phương pháp tạo. Phương pháp này cho phép quản lý hệ số công việc của thuật toán băm bcrypt, được sử dụng phổ biến trong Laravel.

Xác minh mật khẩu chống lại Hash

Bạn nên xác minh mật khẩu dựa trên hash để kiểm tra chuỗi được sử dụng để chuyển đổi. Đối với điều này, bạn có thể sử dụng phương pháp check. Điều này được hiển thị trong đoạn mã dưới đây –

if (Hash::check('plain-text', $hashedPassword)) {
  // The passwords match...
}

Lưu ý rằng phương thức check so sánh văn bản thuần túy với biến hashedPassword và nếu kết quả là true, nó sẽ trả về giá trị true.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây