Laravel – Routing

0
12

Trong Laravel, tất cả các Request được định hình với sự trợ giúp của các route. Routing cơ bản định tuyến yêu cầu đến các controller liên quan

Basic Routing

Tất cả các route ứng dụng được đăng ký trong tệp app / routes.php. Tệp này cho Laravel biết các URI mà nó sẽ phản hồi và bộ điều khiển liên quan sẽ cung cấp cho nó một lệnh gọi cụ thể. Lộ trình mẫu cho trang chào mừng có thể được hiển thị trong ảnh chụp màn hình dưới đây –

resources/view/welcome.blade.php

Cơ chế Routing được hiển thị trong hình dưới đây:

Bước 1 – Ban đầu, chúng ta nên thực thi URL gốc của ứng dụng.

Bước 2 – Bây giờ, URL được thực thi phải khớp với phương thức thích hợp trong tệp route.php. Trong trường hợp hiện tại, nó phải khớp với phương thức và URL gốc (‘/’). Điều này sẽ thực thi chức năng liên quan.

Bước 3 – Hàm gọi tài nguyên tệp resource / views / welcome.blade.php. Tiếp theo, hàm này gọi hàm view () với đối số là ‘welcome’ mà không sử dụng blade.php.

Điều này sẽ tạo ra đầu ra HTML như được hiển thị trong hình ảnh bên dưới:

Route Parameters (tham số trong route)

Đôi khi trong ứng dụng web, bạn có thể cần phải nắm bắt các thông số được truyền với URL. Đối với điều này, bạn nên sửa đổi mã trong tệp route.php.

Bạn có thể nắm bắt các tham số trong tệp route.php theo hai cách như đã thảo luận ở đây –

Required Parameters

Các tham số này là những tham số cần được bắt buộc phải nắm bắt để định tuyến ứng dụng web. Ví dụ: điều quan trọng là phải nắm được số nhận dạng của người dùng từ URL. Điều này có thể thực hiện được bằng cách xác định các thông số tuyến đường như hình dưới đây –

Route::get('ID/{id}',function($id) {
   echo 'ID: '.$id;
});

Optional Parameters

Đôi khi các lập trình viên có thể tạo ra các tham số như là tùy chọn và có thể với việc bao gồm? sau tên tham số trong URL. Điều quan trọng là giữ giá trị mặc định được đề cập dưới dạng tên tham số. Hãy xem ví dụ sau cho biết cách xác định một tham số tùy chọn:

Route::get('user/{name?}', function ($name = 'TutorialsPoint') { return $name;});

Named Routes

Các Route được đặt tên cho phép tạo các tuyến đường thuận tiện. Chuỗi các route có thể được chỉ định bằng cách sử dụng phương pháp tên trên định nghĩa tuyến. Đoạn mã sau đây cho thấy một ví dụ để tạo các tuyến đường được đặt tên với Controller:

Route::get('user/profile', [UserController::class,'profile'])->name('user.profile');

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây