Laravel – Working With Database

0
55

Laravel đã làm cho việc xử lý với cơ sở dữ liệu rất dễ dàng. Laravel hiện hỗ trợ 4 cơ sở dữ liệu sau:

MySQL
Postgres
SQLite
SQL Serve
Truy vấn đến cơ sở dữ liệu có thể được kích hoạt bằng SQL thô, trình tạo truy vấn thông thạo và Eloquent ORM. Để hiểu tất cả các hoạt động CRUD (Create, Read, Update, Delete) với Laravel, chúng tôi sẽ sử dụng hệ thống quản lý sinh viên đơn giản.

Table of Contents

Connecting to Database

Cấu hình cơ sở dữ liệu trong tệp config / database.php và tạo cơ sở dữ liệu đại học với cấu trúc trong MySQL như trong bảng sau.

Database: College

Table: student

Column NameColumn DatatypeExtra
Idint(11)Primary key | Auto increment
Namevarchar(25)

Chúng ta sẽ xem cách thêm, xóa, cập nhật và truy xuất các bản ghi từ cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng Laravel trong bảng sinh viên.

Sr.No.Record & Description
1Insert Records
We can insert the record using the DB facade with insert method.
2Retrieve Records
After configuring the database, we can retrieve the records using the DB facade with select method.
3Update Records
We can update the records using the DB facade with update method.
4Delete Records
We can delete the record using the DB facade with the delete method.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây