MYSQLI FETCH ARRAY

0
37

Hiển thị dữ liệu bằng hàm mysqli_fetch_array()

mysqli_fetch_array() trả về các bản ghi trong cơ sở dữ liệu dưới dạng một bảng kết hợp hoặc mảng, nó chỉ trả về hàng đầu tiên của cơ sở dữ liệu. Nếu chúng ta muốn truy xuất tất cả các bảng ghi của bảng thì chúng ta phải thêm vòng lặp while, Cú pháp :

mysql_fetch_array(data)

Hiển thị các bản ghi bằng mysqli_fetch_array()

 <?php
//database connectivity
$con=mysqli_connect("localhost","root","","Employee") or die(mysqli_error());
//select  values from empInfo table
$sql = "SELECT * from empInfo WHERE email='devesh@gmail.com'";
$result = mysqli_query($con,$sql);
print_r(mysqli_fetch_array($result));
mysqli_close($con);
?>

Output :

 Array(
			[0] =>1 
			[emp_id] => 
			[1] => devesh
			[Name] => devesh
			[2] => devesh@gmail.com
			[email] =>devesh@gmail.com
			[3] => 9910099100
			[mobile] => 9910099100
			) 

Trong ví dụ trên,kết nối đầu tiên với cơ sở dữ liệu được tạo bởi mysqli_query() được chuyển đến mysqli_fetch_array và dữ liệu kết hợp của mảng số được hiển thị .

Hiển thị tất cả các bản ghi từ bảng empInfo bằng cách sử dụng hàm mysqli_fetch_array () .

<?php
//connect database 
$con=mysqli_connect("localhost","root","","Employee") or die(mysqli_error());		  
//select all values from empInfo table
$data="SELECT * FROM empInfo";
$val=mysqli_query($con,$data);			
while($r=mysqli_fetch_array($val))
{
echo $r['emp_id']." ".$r['name']." ".$r['email']." ".$r['mobile']."<br/>";
}				
?>

Trong ví dụ trên, kết nối đầu tiên với cơ sở dữ liệu được tạo sau đó kết quả được cung cấp bởi mysqli_query () được chuyển đến mysqli_fetch_array () và mảng được trả về được lưu trữ trong biến ‘r’ và nó được đặt trong vòng lặp while để tìm nạp tất cả các bản ghi. sau đó dữ liệu được hiển thị dưới dạng bảng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây