MYSQLI FETCH ASSOC

0
14

Tìm nạp dữ liệu bằng hàm mysqli_fetch_assoc()

mysqli_fetch_assoc() trả về số lượng bản ghi có sẵn trong cơ sở dữ liệu dưới dạng mảng kết hơp. Nó chỉ trả về hàng đầu tiên, nếu muốn truy xuất tất cả các bản ghi của bảng thì phải đặt hàm này trong vòng lặp while.

Cú pháp :

mysqli_fetch_assoc(data)

Hiển thị các bản ghi bằng mysqli_fetch_assoc()

<?php
$con=mysqli_connect("localhost","root","","Employee") or die(mysqli_error());
//select values from empInfo table
$sql = "SELECT * from empInfo WHERE email='devesh@gmail.com'";
$result = mysqli_query($con,$sql);
print_r(mysqli_fetch_assoc($result));	
mysqli_close($con); 
?>
Output : Array(
			[emp_id] =>1 
			[Name] => devesh
			[email] =>devesh@gmail.com
			[mobile] => 22
			) 

Trong ví dụ trên, kết nối đầu tiên với cơ sở dữ liệu được tạo sau đó kết quả được cung cấp bởi mysqli_query () được chuyển đến mysqli_fetch_assoc () và dữ liệu của mảng kết hợp được hiển thị.

Hiển thị tất cả các bản ghi từ bảng empInfo bằng hàm mysqli_fetch_assoc () .

 <?php
//connect database 
$con=mysqli_connect("localhost","root","","Employee") or die(mysqli_error());

//select all values from empInfo table
$data="SELECT * FROM empInfo";
$val=mysqli_query($con,$data);			
while($r=mysqli_fetch_assoc($val))
{
echo $r['emp_id']." ".$r['name']." ".$r['email']." ".$r['mobile']."<br/>";
}				
?>

Đầu ra 

Emp_idTênE-mailDi động
1deveshdevesh@gmail.com9910099100
2deepakdeepak@gmail.com9210053520
3raviravi@gmail.com9810098100

Trong ví dụ trên, kết nối đầu tiên với cơ sở dữ liệu được tạo sau đó kết quả được cung cấp bởi mysqli_query () được chuyển đến mysqli_fetch_assoc () và mảng trả về được lưu trữ trong biến ‘r’ và nó được đặt trong vòng lặp while để tìm nạp tất cả các bản ghi. sau đó dữ liệu được hiển thị dưới dạng bảng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây