PHP calculator

0
42

Tạo PHP calculator

<? php 
giải nén ($ _ POST); 
if (Isset ($ save)) 
{ 
	switch ($ ch) 
	{ 
		case '+': 
		$ res = $ fn + $ sn; 
		phá vỡ; 
		
		case '-': 
		$ res = $ fn- $ sn; 
		phá vỡ; 
		
		trường hợp '*': 
		$ res = $ fn * $ sn; 
		phá vỡ; 
		
	} 
	
} 

?> 
<! DOCTYP html> 
<html> 
	<head> 
		<title> Máy tính- switch </title> 
		
	</head> 
	<body> 
		<form method = "post"> 
		<table border = "1" align = " center "> 
			<tr> 
				<th> Kết quả của bạn </th> 
				<th> <input type ="
			
			<tr> 
				<th> Nhập số đầu tiên của bạn </th> 
				<th> <input type = "number" name = "fn" value = "<? php echo @ $ fn;?>" /> </th> 
			< / tr> 
			<tr> 
				<th> Nhập số thứ hai của bạn </th> 
				<th> <input type = "number" name = "sn" value = "<? php echo @ $ sn;?>" /> </ th> 
			</tr> 
			<tr> 
				<th> Chọn lựa chọn của bạn </th> 
				<th> 
				<select name = "ch"> 
					<option> + </option> 
					<option> - </option> 
					<option> * </option> 
				</select> 
				</th>
			</tr> 
			<tr> 
				
				<th colspan = "2"> 
				<input type = "submit" 
				name = "save" value = "Hiển thị Kết quả" /> 
				</th> 
			</tr>
		</table> 
		</form> 
	</body> 
</html>

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây