PHP Comments

0
39

Comments trong PHP

Một Comments là các dòng không thực thi. bình luận được sử dụng để viết mô tả cho sự hiểu biết của riêng bạn. Trình duyệt không đọc các bình luận.

Có hai loại Comments được sử dụng trong php  

1. Comments một dòng:

Chú thích một dòng được sử dụng để giải thích ngắn. Khai báo chú thích một dòng có hai loại

Bắt đầu bằng (#)

Hoặc dấu gạch chéo ngược (//)

Trong ví dụ trên. * Nhận xét dòng đầu tiên và thứ hai bắt đầu bằng băm (#). * Cái thứ ba bắt đầu bằng (//).

Nếu chúng ta kiểm tra đầu ra của ví dụ đã cho. Trình duyệt hiển thị trang trống. Bởi vì các bình luận luôn không thực thi ..  

khác Ví dụ: Nhận xét dòng đơn

Trong ví dụ trên. Chúng tôi khai báo một biến để lưu trữ Chuỗi (“chào mừng”) Ở dòng thứ hai, chúng tôi nối chuỗi (“sinh viên”) với chuỗi Trước đó (“chào mừng”) Ở dòng thứ ba, chúng tôi kiểm tra đầu ra. Nó hiển thị Chỉ Chào mừng. Bởi vì câu lệnh dòng thứ hai đã chỉ định một câu lệnh bình luận. Vì vậy nó không thể lấy chuỗi (“sinh viên”) làm khai báo.

2. Nhận xét nhiều dòng:

Nhận xét nhiều dòng được sử dụng để bình luận nhiều dòng. Tại đây chúng tôi có thể đưa ra nhận xét hàng loạt Các nhận xét hàng loạt được gửi kèm trong (/*…..*/)

Tất cả các dòng được xác định trong môi trường php là các chú thích Multiline. nó không thể thực thi được, bởi vì nó đi kèm với câu lệnh Multiline comments.

  một ví dụ khác về Nhận xét nhiều dòng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây