PHP Do While Loop

0
67

Thực hiện vòng lặp while trong PHP

Các do … while Vòng thực hiện báo cáo kết quả một lần và sau đó kiểm tra điều kiện.

Cú pháp

	làm
	{
	 mã được thực thi;
 	}
	while (điều kiện);
	

Ví dụ

<? php
	
$ i = 1;
	
làm
	 
 {
	 
echo "Số là". $ i. "<br>";
	 
 $ i ++;
	 
}
	
while ($ i <= 5);
 
?>

Trong ví dụ trên,
biến $ i hold value = “1”. đầu tiên thực hiện câu lệnh bên trong do.
sau đó nó kiểm tra điều kiện while ($ i <= 5).
Vì vậy, các câu lệnh đã cho thực hiện 5 lần.


Viết chương trình hiển thị bảng số đã cho.

<? php
	
@ $ tab = $ _ NHẬN ['tab'];
	
$ i = 1;
	
làm
	 
 {
	 	
$ t = $ tab * $ i;
	 	
echo $ t. "";
	  	
$ i ++;

}
	
while ($ i <= 10);		
 
?>

 <body>
 	
<biểu mẫu>
	 
Nhập bảng của bạn <input type = "text" name = "tab"> <br/>
	 
 <input type = "submit" value = "Bảng">
	
</form>
 
</body>

Trong ví dụ trên,
Tạo hộp văn bản và một nút bằng tập lệnh HTML. Logic được thực hiện bên trong tập lệnh PHP.
Đầu tiên, chúng tôi thu thập giá trị do người dùng nhập bằng cách sử dụng $ _GET. $ i giữ giá trị = 1.
để in bảng 10. ($ t = $ tab * $ i) điều kiện này nhân giá trị đã nhập với $ x (giá trị ban đầu) giá trị tăng lên sau mỗi lần lặp.
Trong khi kiểm tra ($ i <= 10). vì vậy vòng lặp while () thực hiện câu lệnh 10 lần.
Đầu ra sẽ tạo ra bảng 10.


Lồng nhau làm – trong khi

Viết chương trình để hiển thị nhiều bảng cùng một lúc.

<? php
	
$ n = 1;
	
$ i = 0;
	
$ t = 0;
	
	
làm
	 
{
	 	
làm
		
{
		 
$ i ++;
		 	 
$ t = $ i * $ n;	 
		 
echo $ t;
			 
trong khi ($ i <= 10)
		 
}	 
	 	
$ i = 0; 
	 	
$ n ++; 
	 	
while ($ n <= 10); 
	 
}	
 
?>

Trong ví dụ trên,
chúng tôi hiển thị nhiều hơn một bảng, vòng lặp do while lồng nhau được sử dụng.
Khai báo ba biến $ n hold vale = “1”
$ i hold value = “0”
$ t hold value = “0”

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây