PHP Foreach Loop

0
81

Vòng lặp Foreach trong PHP

Các foreach Vòng được dùng để hiển thị giá trị của mảng.

Bạn có thể xác định hai tham số bên trong foreach được phân tách thông qua từ khóa “as”. Tham số đầu tiên phải là tên mảng hiện có mà các phần tử hoặc khóa bạn muốn hiển thị.

Tại Vị trí của tham số thứ 2, có thể xác định hai biến: Một cho khóa (chỉ mục) và một cho giá trị .

nếu bạn chỉ xác định một biến ở vị trí của tham số thứ 2 thì nó chứa giá trị mảng (Theo mặc định là giá trị mảng hiển thị).Cú pháp

	foreach ($ mảng dưới dạng $ value)
 	{
	mã được thực thi;
 	} 
		

Đối với mỗi lần lặp vòng lặp, giá trị của phần tử mảng hiện tại được gán cho giá trị $ (và con trỏ mảng được di chuyển bởi một) – vì vậy trong lần lặp vòng lặp tiếp theo, bạn sẽ xem xét giá trị mảng tiếp theo.Ví dụ sau minh họa một vòng lặp sẽ in ra các giá trị của mảng đã cho.

<? php
	
$ person = array ("alex", "simon", "ravi");
	
foreach ($ person as $ val)
 	
{
	 
echo $ val. "<br/>";
 	
} 
 
?>


Trong ví dụ trên,
khai báo một biến mảng ($ person) giữ các phần tử của mảng. Ở đây chúng tôi muốn in tất cả các phần tử của một mảng mà không cần chuyển giá trị chỉ mục.
Chúng tôi đã sử dụng vòng lặp foreach (). Chuyển tên biến ($ person as $ val).
nó có nghĩa là $ val thu thập tất cả các phần tử của một mảng. Truyền $ val với câu lệnh echo nó hiển thị tất cả các phần tử dưới dạng đầu ra.

Xác định tên màu và chỉ số của chúng

<? php
	
$ color = array ("r" => "red", "g" => "green", "b" => "black", "w" => "white");
	
foreach ($ color as $ key => $ val)
 	
{
	 
echo $ key. "-". $ val. "<br/>";
 	
} 

?>


Trong ví dụ trên,
biến $ color giữ các giá trị (“đỏ”, “xanh”, “đen”, “trắng”) trên chỉ mục (“r”, “g”, “b”, “w”).
nếu chúng ta muốn hiển thị tất cả các giá trị với chỉ mục của chúng thì hãy sử dụng vòng lặp foreach ().
Bên trong foreach (), chúng ta đã truyền ba đối số tên mảng, chỉ mục ($ key) và giá trị ($ val) được phân tách bằng “as”.
Bây giờ hãy gọi biến $ val để hiển thị giá trị mảng và $ key cho chỉ mục.

Tìm Tổng của mảng đã cho

 <? php
	
$ array = array (10,11,12,13,14,15);
	
$ sum = 0;
   
 foreach ($ mảng dưới dạng $ x)
 	
{
    
 $ sum = $ sum + $ x;
 	
} 
   
 echo "Tổng của mảng đã cho =". $ sum;

?>


Tổng đầu ra của mảng đã cho = 75
Trong ví dụ trên,
Khai báo biến $ array giữ các phần tử của một mảng, biến $ sum giữ giá trị = 0,
truyền ($ array as $ x) bên trong vòng lặp foreach ().
Nó gọi từng giá trị của mảng một và tạo thành tổng ($ sum = $ sum + $ x) cho đến hết mảng.
cuối cùng truyền $ sum với câu lệnh echo để hiển thị tổng của mảng đã cho, đầu ra sẽ trở thành.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây