Tạo bảng bằng vòng lặp for trong PHP

0
39

Tạo bảng bằng vòng lặp for trong PHP

<? php

if (Isset ($ _ POST ['create']))

{

$ row = $ _ POST ['r'];

$ cols = $ _ POST ['c'];

echo "<table border = '1'>";

cho ($ i = 0; $ i <$ row; $ i ++)

{

echo "<tr>";

cho ($ j = 0; $ j <$ cols; $ j ++)

{

echo "<th>". "r". $ i. "c". $ j. "</th>";

}

echo "</tr>";

}

echo "</table>";

}

?>

<html>

<body>

<form method = "post">

<table width = "400" border = "1">

<tr>

<td width = "177"> Nhập số hàng </td>

<td width = "207"> <input type = "text" name = "r" /> </td>

</tr>

<tr>

<td> Nhập số cột </td>

<td> <input type = "text" name = "c" /> </td>

</tr>

<tr>

<td colspan = "2">

<input type = "submit" value = "Tạo Bảng" name = "create" />

</td>

</tr>

</table>

</form>

</body>

</html>

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây